Ysgol Y Gader

Ebost

                       Ysgol Y Gader                                     Swyddfa : swyddfa@gader.gwynedd.sch.uk

                          Arran Road                                      Pennaeth : pennaeth@gader.gwynedd.sch.uk                              Dolgellau                          Dirprwy Bennaeth : llinosr@gader.gwynedd.sch.uk

                            Gwynedd                   Pennaeth Cynorthwyol : aledw@gader.gwynedd.sch.uk

                            LL40 1HY

               Tel: (01341) 422 578

Copyright © Ysgol Y Gader

Croeso / Welcome

Ysgol gyfun ddwyieithog ar gyfer disgyblion 11-16 oed yw Ysgol Y Gader sydd yn gwasanaethu ardal Dolgellau a'r cyffiniau yn Ne Meirionnydd. Sefydlwyd Ysgol Ramadeg i fechgyn yn Nolgellau yn 1665, ac fe barhaodd y drefn ramadeg gyda darpariaeth breswyl hyd 1962 pan sefydlwyd y drefn gyfun bresennol a chroesawyd merched i'r ysgol, gan gynnwys merched o hen ysgol Dr. Williams. Mae gan yr ysgol draddodiad hir o lwyddiant academaidd,ac yr ydym yn rhoi gwerth mawr ar ddatblygiad cymdeithasol ein disgyblion. Ymfalchiwn ein bod yn ysgol hapus, gyfeillgar a chroesawgar. Yn y tudalennau canlynol mae gwybodaeth ar gyfer disgyblion, rhieni, darpar rieni ac unrhyw un arall sydd yn dymuno cael blas o'r ysgol. Byddwn yn falch o dderbyn unrhyw ymholiadau pellach neu i drefnu i chi ymewld a'r ysgol.

 

Yn gywir,

 

Peter Maddocks

 


 

 

Ysgol Y Gader is a comprehensive bilingual school for pupils aged 11-16 which serves Dolgellau and the surrounding area in South Meirionnydd. A boys’ grammar school was founded in Dolgellau in 1665 and this system continued with boarding facilities until 1962, when the present comprehensive system was introduced which welcomed girls, including girls from the old Dr. Williams school. The school has a long tradition of academic success and we place strong emphasis on the social development of our pupils. We take pride in that we are a happy, friendly and welcoming school. The following pages contain information for pupils, prospective parents and anybody else who wants an overview of the school. We welcome any further enquiries and are happy to arrange for you to visit the school.

 

Yours sincerely,

 

Peter Maddocks

 


 

 

Amserlen Dolgellau Medi 2014.pub

Sioe Ffasiwn / Fashion Show

Disgyblion Blwyddyn 11 Tecstiliau / Pupils from Year 11 Textiles group.